The Promise of Health

Hospital

ALL PRODUCTS

เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในพื้นที่ทำงาน Drager PointGard 2100

เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในพื้นที่ทำงาน Drager PointGard 2100

   

   

          เครื่องสำหรับตรวจวัดก๊าซพิษชนิดเดี่ยว สำหรับตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซในพื้นที่ทำงาน เช่นห้องอบก๊าซเอทิลีนออกไซด์ พร้อมระบบการเตือนด้วยเสียงและสัญญาณไฟ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

  เครื่องตรวจวัดก๊าซส่วนบุคคล Drager Pac 8000

  เครื่องตรวจวัดก๊าซส่วนบุคคล Drager Pac 8000

    

          

            อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดก๊าซพิษชนิดเดี่ยวส่วนบุคคล เช่น ก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ สามารถร้องเตือนเมื่อมีความเข้มข้นของก๊าซสูงกว่าที่กำหนด และเก็บบันทึกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้

   ชุดป้องกันสารเคมี Protect Plus TC และ TF

   ชุดป้องกันสารเคมี Protect Plus TC และ TF

     

           ชุดป้องกันสารเคมีแบบที่ก๊าซผ่านไม่ได้ ป้องกันได้ทั้งก๊าซ และของเหลวอันตราย

    หมวกนิรภัยพร้อมระบบกรองอากาศ

    หมวกนิรภัยพร้อมระบบกรองอากาศ

      

           หมวกนิรภัย X-plore 8000พร้อมระบบกรองอากาศเพื่อปกป้องทางเดินหายใจและใบหน้าระดับสูงสุด

     หน้ากากอนามัย N95

      หน้ากากอนามัย N95